• Ron McKinstray

Sunday 21/7/19


Five rounds for time

Mr Joshua 400 m Run 30 Sit ups 15 Deadlift 115/75 kg 


0 views
  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon
  • White YouTube Icon
  • White Instagram Icon