• Ron McKinstray

Thursday


50 box step

40 squats

30 mb sit-ups

20 kbs

10 burpees

four rounds for time


1 view
  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon
  • White YouTube Icon
  • White Instagram Icon