• Ron McKinstray

Sunday 13/09/2020

Technique Work

Shoulder Press

Push Press

Push Jerk


Shoulder Press

10, 7, 4, 2 increasing wt each set

Push Press 3 x 5 reps

Increasing wt each set

Push Jerk 3 x 2 reps


10 min AMRAP


200 M Row

10 Push Press

40 - 50 kg 20 - 30 kg


66 views

Recent Posts

See All
  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon
  • White YouTube Icon
  • White Instagram Icon