• Ron McKinstray

Thursday 26/9/19


Chris Kyle Var1

3 rounds for time

40 KBS 24/16

40 box jumps 24/16

40 Thrusters 30/20

40 sit-ups


0 views
  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon
  • White YouTube Icon
  • White Instagram Icon