• Ron McKinstray

Saturday 29/6/19


“Cardio is Hardio” 400 m 21 Power Snatch 40/30 400 m 21 SDHP 400 m 15 Power Snatch 400 m 15 SDHP 400 m 9 Power Snatch 400 m 9 SDHP  


1 view

Recent Posts

See All
  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon
  • White YouTube Icon
  • White Instagram Icon