• Ron McKinstray

Thursday 7/3/19


24-21-18-15-12-9-6-3

KBS

Cal row

Squats

Then

Tabata 20 on 10 off

1. Plank

2. MB twists


0 views
  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon
  • White YouTube Icon
  • White Instagram Icon