• Ron McKinstray

San Diego Beatdown


Row/Run  500   750  1000   750   500

KBS            21     18      15       12      9

DB PPress. 9      12      15       18     21

KBS 24/16kgs     DB 22.5/15kgs


18 views

Recent Posts

See All
  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon
  • White YouTube Icon
  • White Instagram Icon