• Ron McKinstray

Main Site


20 push-ups 

30 stiff leg sit-ups

40 any calories

25 min AMRAP 


7 views

Recent Posts

See All
  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon
  • White YouTube Icon
  • White Instagram Icon