• Ron McKinstray

Mr Joshua does bench press


5 rounds for time

500m Row

30 sit-ups

15 DB Bench press (22.5/15kgs)


0 views
  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon
  • White YouTube Icon
  • White Instagram Icon