• Ron McKinstray

Saturday Session


20 min AMRAP 200 m Row 10 Deadlift 60/42.5 10 Push ups 


10 views

Recent Posts

See All
  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon
  • White YouTube Icon
  • White Instagram Icon