• Ron McKinstray

Tuesday 28/1/20

55/48 cal row

40 KBS

25 burpee box jumps

10 bar muscle ups

25 burpee box jumps

40 KBS

55/48 cal row


0 views
  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon
  • White YouTube Icon
  • White Instagram Icon