Monday 30/12/19

10 min WOD Practice

WOD

San Diego Beatdown

Row 400-600-800-600-400

Kbs 21-18-15-12-09

DBPP 09-12-15-18-21

24/16

22.5/15

26 views0 comments

Recent Posts

See All
  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon
  • White YouTube Icon
  • White Instagram Icon