• Ron McKinstray

Monday 17/2/20

12 Year Anniversary Beatdown


ROW 500-750-1000-750-500

KBS. 21 - 18 - 15 - 12 - 9

P/Press 9 - 12 - 15 - 18 - 21


kettlebell 24/16 kgs

dumbells 22.5/15 Kgs


118 views
  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon
  • White YouTube Icon
  • White Instagram Icon