• Ron McKinstray

Monday 16/9/19


3 rounds 21 box jump 21 deadlifts 90/60 Rest 2 2 rounds 15 box jump 15 deadlift 110/80 Rest 2 1 round 15 box jumps 9 deadlift 130/110 


3 views

Recent Posts

See All
  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon
  • White YouTube Icon
  • White Instagram Icon