• Ron McKinstray

"Double Deuces"


13 min AMRAP 13 min AMRAP

10 cals 5 mins rest 50 skips

10 WBS 10 OHS (35/25)


0 views
  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon
  • White YouTube Icon
  • White Instagram Icon