• Ron McKinstray

Fast n heavy


For time:

400 m run

21 Power Clean & Push Press (22.5/15)

400 m run 18 Power Clean & Push Press (22.5/15)

400 m run 15 Power Clean & Push Press (22.5/15) 

400 m


14 views
  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon
  • White YouTube Icon
  • White Instagram Icon