• Ron McKinstray

Three times seven


Three seven minute AMRAPS

ONE : 10 WBS - 10 sit-ups 

3 minutes rest

TWO : 10 SDHP- 10 push-ups 

3 minutes rest

THREE : 150 m row - 10 KBS


4 views
  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon
  • White YouTube Icon
  • White Instagram Icon