• Ron McKinstray

WOAH Wednesday 22/07/2020

20 min AMRAP 250m run/row

30 BB/KB/DB deadlift

30 sit ups

30 KB swings


0 views
  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon
  • White YouTube Icon
  • White Instagram Icon