• Ron McKinstray

WOAH fRIDAY 10/07/2020

5 Rounds for time:

Every 5 Minutes:

400m/325m Run / 400m/325m row

3 push-ups

6 sit-ups

9 squats0 views
  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon
  • White YouTube Icon
  • White Instagram Icon