• Ron McKinstray

Sunday 10/3/19


Kjarten 7 push press 7 front squat Ten rounds 50/35 kgs Every minute 70 m row 


0 views
  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon
  • White YouTube Icon
  • White Instagram Icon