• Ron McKinstray

Saturday 9/2/19


DB Bench Press Alternate arms 5 x 6 reps 15 min Amrap 2 man makers 1 round chalk 4 man makers 1 round chalk ... 


6 views

Recent Posts

See All
  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon
  • White YouTube Icon
  • White Instagram Icon