• Ron McKinstray

Wednesday 30/1/19


7 min Amrap 7 pull-ups 10 burpees o-t-b 13 power Snatch (40/25) Rest 2 minutes 7 min Amrap 5 pull-ups 8 burpees o-t-b 10 power Snatch (50/35) Rest 2 minutes 7 min Amrap 3 pull-ups 5 burpees o-t-b 7 power Snatch (60/45) 


0 views
  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon
  • White YouTube Icon
  • White Instagram Icon