• Ron McKinstray

"Ups & Downs"


400 m row

10 burpees pull-ups

400 m row

15 clapping push-ups

45 minute AMRAP


0 views
  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon
  • White YouTube Icon
  • White Instagram Icon