• Ron McKinstray

Friday 1/3/19


Team Friday 

Ten minutes 10 min Amrap AirDyne Rest 1 min 10 min Amrap 30 wbs, 20 deadlifts, 10 burpees Rest 1 min 10 min Amrap Rower


0 views
  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon
  • White YouTube Icon
  • White Instagram Icon