• Ron McKinstray

Midweek


Skipping Skills 100 singles 100 alt foot 100 straddle jumps 100 dus Cardio Choice 2-3 x 2000 m 5 mins rest 4-5 x 1000 m 3 mins rest 3 x 1000 m hard 6 mins rest 5 x 500 m hard 3 mins rest 25 x 40 sec work 20 sec rest 


0 views
  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon
  • White YouTube Icon
  • White Instagram Icon