• Ron McKinstray

Deadlift


Deadlift Set 1 55% 1 RM x 10 Set 2 65% 1RM x 10 Set 3 75% 1 RM x 9 Set 4 80% 1 RM x 8 Set 5 85% 1 RM x 6 Set 6 90-95% x 4 Every 2 mins Then 1000 m 200 DU’s or straddle 100 alt DB Snatch 22.5/15 


0 views
  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon
  • White YouTube Icon
  • White Instagram Icon