• Ron McKinstray

Dead Meat


Dead Meat 1 mile row 100 Double Unders 30 Deadlift (80/60 kgs) 800 m row 50 Double Unders 20 Deadlift 400 m row 25 Double Unders 10 Deadlift (Singles x 2) 


0 views
  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon
  • White YouTube Icon
  • White Instagram Icon