• Ron McKinstray

WOAH Friday 3/07/2020

500m Row/400m Run - 30 Deadlift or DB, KB SUMO Deadlift 

500m Row/400m Run - 30 HPCL or 15 SA DB, KB each arm

500m Row/400m Run - 30 F/Sqat or 15 SA Racked Squat R/L

500m Row/400m Run - 30 P/Press or 15 SA P/Press R/L

500m Row/400m Run - 30 B/Squat or 30 DB, KB Goblet Squat 


0 views
  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon
  • White YouTube Icon
  • White Instagram Icon