• Ron McKinstray

Monday 21/10/19

Strength - Five x three reps SDHP


Wod

ROW 400 400 400 400 400

SDHP 21 18 15 12 9

P.press. 9 12 15 18 21

30 views

Recent Posts

See All
  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon
  • White YouTube Icon
  • White Instagram Icon