• Ron McKinstray

Thursday 25/4/19


A. 100 any calories B. “Fight Gone Bad” Three rounds 1 min WBS 9/6 1 min SDHP 35/25 1 min box jump 1 min push press 35/25 1 min cal row  


0 views
  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon
  • White YouTube Icon
  • White Instagram Icon