• Ron McKinstray

Monday 22/4/19


5 rounds for time

150 m run

15 DB bench press 

15 pull-ups 

15 KBS

15 MB sit-ups 

15 KB SDHP


0 views
  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon
  • White YouTube Icon
  • White Instagram Icon