• Ron McKinstray

Thursday 28/3/19


12 snatch/50 du Three rounds rest 5 mins 12 HSPU/50 du Three rounds rest 5 mins 12 snatch/50 du Three rounds M - 42.5 F - 25 


5 views

Recent Posts

See All
  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon
  • White YouTube Icon
  • White Instagram Icon