• Ron McKinstray

Tuesday 26/3/19


10:8 cal row Rest 45 seconds Ten rounds “Plus twos” 2 squat clean (60/35) 2 bar over burpees 4/4, 6/6, 8/8 ... 


0 views
  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon
  • White YouTube Icon
  • White Instagram Icon