• Ron McKinstray

Wednesday 20/3/19


“Floki” 10 power cleans 10 push press Ten rounds Every minute - 70m M - 60. L - 40 


6 views
  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon
  • White YouTube Icon
  • White Instagram Icon