• Ron McKinstray

Monday 11/3/19


Deadlift

5,5,3,3,3,1,1,1,1 reps

Build to a heavy single


4 views

Recent Posts

See All
  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon
  • White YouTube Icon
  • White Instagram Icon