• Ron McKinstray

Repeat


Double Down

Double unders, deadlift, hpc & push jerk 

Round one 100-16-16-16

Round two 50-8-8-8 twice

Round three 25-4-4-4 four times

M 70 L 45 kgs 


0 views
  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon
  • White YouTube Icon
  • White Instagram Icon