• Ron McKinstray

Tuesday Triple 7


Triple 7s 7 min Amrap 10 WBS 9/6 10 sit-ups Rest 3 mins 7 min Amrap 10 KBS 24/16 10 push-ups Rest 3 mins 7 min Amrap 150 m row 10 SDHP 24/16 


0 views
  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon
  • White YouTube Icon
  • White Instagram Icon