• Ron McKinstray

Sunday Session


Sunday Funday 10 rounds - 2 min window Cal row 15/12 - 15 KBs Cal row 15/12 - 15 KBs Cal row 15/12 - 15 SDHP Cal row 15/12 - 15 SDHP Cal row 15/12 - 15 push-ups Cal row 15/12 - 15 push-ups Cal row 15/12 - 15 DB push press Cal row 15/12 - 15 DB Push press Cal row 15/12 - 15 burpees Cal row 15/12 - 15 burpees  


0 views
  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon
  • White YouTube Icon
  • White Instagram Icon