• Ron McKinstray

10 x 3 = ?


10 x 3 = ? Power Clean warm up Then 200/180 m & 10 Power Clean (70/50) Ten by 3 mins rounds  


0 views
  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon
  • White YouTube Icon
  • White Instagram Icon