• Ron McKinstray

Wednesday Wod


Wednesday WOD 20 min AMRAP 25 Sit ups 200 m Run 15 DB Bench Press 22.5/15 kg 


0 views
  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon
  • White YouTube Icon
  • White Instagram Icon