• Ron McKinstray

Pete Pushing You


800 m Run

20-15-10-5 squat clean (50/35)

5-10-15-20 burpees

400 m Run

50-40-30-20-10

Double unders 

Sit-ups 

800 m Run


0 views
  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon
  • White YouTube Icon
  • White Instagram Icon