• Ron McKinstray

Team Friday


Three rounds

Seven minutes, two minutes rest

10 cal row

10 KBS (24/16)

10 box jump (24/16)


0 views
  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon
  • White YouTube Icon
  • White Instagram Icon