• Ron McKinstray

Team San Diego Beatdown


Tenth Birthday WOD

Row - 800m - 1200m - 1600m - 1200m - 800m

KBS - 42 - 36 - 30 - 24 - 18 (24/16kgs)

DB PP - 18 - 24 - 30 - 36 - 42 (20/12.5kgs)

Our first ever wod "Teamified"


0 views
  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon
  • White YouTube Icon
  • White Instagram Icon