• Ron McKinstray

Saturday Sizzle


24 min AMRAP

20/16 cal Row or Assault Bike

10 WBS

20 Push-ups 

10 sit-ups 


0 views
  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon
  • White YouTube Icon
  • White Instagram Icon