Jonesworthy

For Time
80 Air Squat
40 Kettlebell Swings (1.5/1 pood)
20 Pull-Ups
64 Air Squats
32 Kettlebell Swings (1.5/1 pood)
16 Pull-Ups
50 Air Squats
25 Kettlebell Swings (1.5/1 pood)
12 Pull-Ups
32 Air Squats
16 Kettlebell Swings (1.5/1 pood)
8 Pull-Ups
16 Air Squats
8 Kettlebell Swings (1.5/1 pood)
4 Pull-Ups
8 Air Squats
4 Kettlebell Swings (1.5/1 pood)
2 Pull-Ups

  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon
  • White YouTube Icon
  • White Instagram Icon